אמנה להגדרת הקשרים בין מב"ל לעמותת הבוגרים

את הקשרים בין מב"ל לבין עמותת בוגרי מב"ל, מגדירה האמנה שלהלן, אשר נחתמה בכנס העמותה שנערך בדצמבר 2010, בידיהם של האלוף גרשון הכהן, מפקד מב"ל והאלוף במיל. איל בן ראובן, יו"ר עמותת בוגרי מב"ל.

אמנה בין עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי ובין המכללה לביטחון לאומי 

1.      מוקמת בזאת עמותת בוגרי ומדריכי המכללה לביטחון לאומי כמקובל וכנהוג לגבי מוסדות אקדמיים בעולם (Alumni). 

2.      אמנה זו מגדירה את מהות הקשר בין בוגרי המכללה לביטחון לאומי (העמותה) ובין המכללה לביטחון לאומי (המכללה).  

3.      העמותה הוקמה על ידי בוגרי המכללה ומטרותיה הן: 

א.     ליצור מעורבות, השפעה וקידום השיח הציבורי בסוגיות ביטחון לאומי במדינת ישראל. 

ב.      לרתום את רשת הבוגרים ליצירת מעורבות פעילה לחיזוק נקודות חולשה בחברה הישראלית. 

ג.      ליזום, לפתח ולקיים קשרים בין בוגרי המכללה לביטחון לאומי לסיוע ולמידה הדדיים, מסגרת חברתית ותרבותית בין חברי העמותה. 

ד.      לשתף פעולה עם המכללה לביטחון לאומי בהשגת מטרותיה לרבות מיצובה והשפעתה על תחומי הביטחון הלאומי בישראל. 

ה.     לקיים קשרים ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים הפעילים בתחום הביטחון הלאומי בישראל ועם עמותות בוגרים מקבילות בין לאומיות. 

ו.       להנציח את בוגרי המכללה לביטחון לאומי שנפלו בעת שירותם או שנפטרו. 

4.      בין העמותה ובין המכללה מתקיים קשר על בסיס הדדיות ואינטרס משותף.  

5.      העמותה היא גוף עצמאי ובלתי תלוי מבחינה פוליטית. 

6.      העמותה מהווה מרכז חשיבה עצמאי שאינו משקף את עמדות המכללה ואינו מייצג אותה. 

7.      כל בוגר המכללה וכל מדריך רשאים להצטרף לעמותה ולתרום לקידום מטרותיה.  

8.      ניסיונם וכישוריהם של חברי העמותה משמשים משאב העומד לרשות המכללה ותלמידיה. במסגרת זו רשאית המכללה לפנות לעמותה ולבקש כדלקמן:
א. לזמן חברי עמותה לסייע לתלמידי המכללה בעבודותיהם.
ב. לזמן חברי עמותה להשתתף בהצגת עבודות התלמידים בתחומי מומחיותם.
ג. להתייעץ עם חברי עמותה מומחים בבניית תוכנית הלימודים.
ד. לזמן חברי עמותה מומחים להרצאות בתחום מומחיותם.
ה. לזמן חברי עמותה להשתתף בוועדות לצורך קידום מטרות המכללה.
ו. לזמן חברי עמותה להשתתף בימי עיון של המכללה.
ז. לבקש מחברי עמותה להשתתף בקליטת תלמידים מצבאות זרים ולהרחיב את היכרותם עם אזרחי המדינה. במסגרת זו, ישמשו המעוניינים מקרב חברי העמותה, כמשפחות מאמצות לתלמידים הזרים ומשפחותיהם.
 

9.      העמותה מעמידה לרשות המכללה מאגר אנושי עתיר ניסיון ובעל מחויבות לביטחון המדינה היכול להשתתף בתהליכי חשיבה, בכפוף לנוהלי ביטחון השדה. 

10.   העמותה רואה עצמה מחויבת לתמוך ולסייע במיצוב המכללה כלפי חוץ. 

11.   העמותה תסייע למכללה לעצב ולקדם נושאים בתכנית הלימוד, על פי בקשת המכללה. 

12.   המכללה רואה בעמותה גורם חיוני ותורם ותעמיד לרשותה אמצעים ויכולות להשגת המטרות המשותפות של שתיהן. 

13.   קשר שוטף: ועדת הקשר של העמותה משמשת גורם מקשר למכללה. אחת לרבעון יתקיים מפגש משותף לתכנון פעילויות משותפות ולמעקב אחר החלטות שנתקבלו במשותף. 

14.   פתרון מחלוקות: תוקם ועדה עליונה בת ארבעה אנשים שתורכב ממפקד המכללה, מד"ר המכללה, יו"ר העמותה ומזכיר העמותה שתפקידה להכריע במחלוקות שתתגלענה בין העמותה למכללה.  

15.   שינויים באמנה: שינויים באמנה יחולו על הכללים המחייבים בתקנון העמותה.  


האלוף במיל                       איל בן ראובן                    האלוף               גרשון הכהן

יו"ר עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי               מפקד המכללה לביטחון לאומי

             בשם העמותה                                                       בשם המכללה

 

בתמונה: פרופ' עמוס גבר ס/נשיא אוניברסיטת חיפה, אלוף גרשון הכהן מפקד מב"ל ואלוף מיל. איל בן ראובן יו"ר העמותה 

לוח אירועים
רקפות
עבור לתוכן העמוד