תנאי השימוש באתר

תמצית תנאי השימוש באתר עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי 

 

ברוכים הבאים לאתר עמותת בוגרי מב"ל. לתשומת ליבכם: השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאי השימוש באתר כמפורט כאן או בכל מסמך אחר של עמותת בוגרי מב"ל כפי שיוחלט עליו מעת לעת.  

עמותת בוגרי מב"ל שומרת על זכותה לשנות מעת לעת הוראות תנאי השימוש באתר. תוקף השינוי יחול ממועד פרסום השינוי באתר. 

הדברים  נערכו בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד והינם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.  

 

זכות השימוש וזכות הגישה לחלקים השונים באתר 

לאתר חלק הפתוח לכל משתמש המקבל עליו תנאי השימוש באתר וכן חלק המוגבל לחברי העמותה בלבד, עליו חלים תנאים נוספים כלהלן. 

השימוש בחלק המוגבל מתאפשר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה לחלק זה של האתר. לעמותה זכות בלעדית להחליט בדבר הענקת זכות גישה לחלק המוגבל של האתר. 

יובהר כי סיסמת הכניסה הינה אישית והאוחז בה אינו רשאי להעבירה לאחר ללא הסכמה מוקדמת בכתב ממזכירת העמותה.  

מקבל ההרשאה לחלק המוגבל של האתר מתחייב שלא להעביר מידע או נתונים להם נחשף בחלק זה של האתר, למי שאינו בעל זכות כניסה לחלק זה של האתר.   

יודגש כי תנאי השימוש מהווים הסכם בין המשתמש לעמותה, והם חלים על כלל משתמשי האתר בין אם הינם בעלי הרשאה לחלקים המוגבלים בו ובין אם הם משתמשים אחרים. 

 

זכויות יוצרים 

מובהר בזה כי זכות השימוש באתר אינה מקנה למשתמש זכויות קניין כלשהן בתוכנו של האתר לכל סוגיו וצורותיו או ברכיב כלשהו באתר עליו חלים דיני מדינת ישראל והמוגנים באמצעות דיני הקניין הרוחני של ישראל או אמנות בינלאומיות בתחום זה. אין בשימוש מותר כאמור בידי המשתמש, משום ויתור על זכות מזכויותיה הקנייניות של העמותה בתוכן כלשהו, בסימן מסחר או ברכיב כלשהו אחר באתר. 

 

אחריות על המידע המופיע באתר  

האתר, לרבות כל המידע המופיע מוצג לשימוש המשתמש כמות שהוא (As Is). מובהר בזה כי האתר עשוי להיות מוזן במקורות תוכן שונים ואין לעמותה או לעורכי האתר יכולת להבטיח כי כל המידע המתפרסם בו יהיה נכון ומדויק. אשר על כן כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו כולל הסתמכות עליו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות תביעות או דרישות כלפי העמותה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, או אובדן אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים/או המופיעים באתר. משתמש הסובר כי נמצאו אי-דיוק או טעות עובדתית במידע אשר באתר, מוזמן להודיע על כך למערכת האתר.  

 

קישורים – Links  

האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם נמצאים בשליטת העמותה. אין לעמותה כל אחריות על אתרים חיצוניים אלה, ואין היא נושאת באחריות לתוכן והמידע שבהם, או לתקפותו בכל עת של הקישור. העמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להוסיף לאתר או לגרוע ממנו קישורים  חיצוניים. 

 

חובות המשתמש באתר 

האתר כולל חלקים לצפייה בלבד וכן וחלקים המאפשרים למשתמש להזין בעצמו תכנים ופרטים. מובהר בזאת למשתמש, כי עצם השימוש באתר מעידה על הסכמתו ועל התחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן: 

א.     להשתמש באופן אישי והוגן באתר; 

ב.      לא לעשות כך שימוש מסחרי באתר; 

ג.      לא להעתיק מידע כלשהו מהאתר שלא לשימוש אישי; 

ד.      לא לפרסם, לא להפיץ, לא לשדר ולא לשכפל מידע המופיע באתר שלא לשימוש אישי; 

ה.     לא לבצע כל שינוי באתר, לרבות מחיקת מידע; 

ו.       המשתמש מצהיר כי הינו מודע למגבלות רשת האינטרנט לעניין אבטחת מידע, ולא יבוא בטענה לעמותה בכל עניין בהקשר זה; 

ז.      המשתמש המפרסם באתר העמותה תוכן כלשהו מתחייב לפרסם מידע אמין בלבד אשר נבדק על ידו; 

ח.     המפרסם מידע באתר מתחייב שלא לפגוע בדיני הקניין הרוחני בתוכן שפירסם; 

ט.     המשתמש מתחייב שלא לפרסם מידע או פרטים המהווים פגיעה באחר לרבות פגיעה בפרטיות, לא להשתמש בלשון פוגעת ומשתלחת, לא לפרסם תכנים שיש בהם גזענות, לשון הרע, הסתה, השמצה או הטרדה מינית; 

י.       לא לעשות שימוש באתר באופן הנוגד כל דין; 

יא.   המשתמש בלבד יהא אחראי לתכנים שהוזנו על ידו לאתר. 

יב.    המשתמש באתר מתחייב לפצות ולשפות את העמותה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו לה בגין תביעה נגדה בשל שימוש שעשה משתמש באתר באופן המנוגד לתנאי השימוש ו/או בשל הפרת תנאי מתנאי השימוש; 

יג.    למשתמש ידוע, כי פעילות באתר בניגוד לתנאי השימוש או בניגוד להוראות כל דין, עלולה להביא להתחקות אחר פעילותו ולמנוע ממנו גישה עתידית לאתר, לרבות שלילת סיסמאות והרשאת הגישה אליו; 

 

הצהרת פרטיות 

העמותה מחויבת לשמירה ולהגנה על המידע שיימסר על ידי המשתמשים. 

המידע האישי שיסופק על ידי המשתמשים וימולא בטופס ההרשמה לחלק המוגבל של האתר, יישמר במאגר מידע ממוחשב והעמותה לא תמסור פרטים אלה לצדדים שלישיים, למטרה כלשהי. 

 

פרסום באתר 

היה ובאתר העמותה ישולבו פרסומות, יהיו המפרסמים של פרסומות אלה אחראים באופן בלעדי ומוחלט לתוכן הפרסומים מטעמם על כל המידע הכלול בהם לרבות זכויות יוצרים, לרבות הפניה לאתרים אחרים, לרבות התוכן המוצג באתרים האחרים, לרבות תוצאות הסתמכות של מי ממשתמשי העמותה על אותם פרסומים והתוצאות בגין כך.  

 

סמכות שיפוט 

תנאי שימוש אלה המהווים כאמור הסכם בין האתר למשתמש, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך שיעלה מהסכם זה תהה נתונה לבית המשפט בתל אביב- יפו בלבד. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973  וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

לוח אירועים
עבור לתוכן העמוד