מוסדות העמותה ותפקידים

מוסדות שנקבעו בחוק

 • האסיפה הכללית – הינה המוסד העליון של העמותה. היא מוסמכת להחליט על מטרות העמותה, מדיניותה ועקרונות פעולותיה, לרבות תקנון העמותה. חברים באסיפה הכללית כל חברי העמותה, כנקבע בתקנון. כל בוגרי וסגל המכללה לבטחון לאומי לדורותיהם רשאים להצטרף לעמותה ולהיות חברים באסיפה הכללית. האסיפה מתכנסת לפחות פעם בשנה או יותר - על פי החלטת ועד העמותה או ביוזמתה. האספה מאשרת את  דוחות הפעילות של הנהלת העמותה ובוחרת את חברי ועד העמותה ויו"ר העמותה.
 • ועד העמותה - הנבחר כאמור ע"י האסיפה הכללית, מטפל בניהול ענייני העמותה ובביצוע מדיניותה בהתאם להנחיות והחלטות האסיפה הכללית. מספר חברי ועד העמותה עתיד לגדול בהתאם לתקנון משבעה חברים כיום לשלושה עשר. יו"ר העמותה, סגן יו"ר העמותה וגזבר העמותה נבחרו מבין חברי הועד ושניים מחברי הועד הינם מורשי חתימה בחשבון העמותה ומוסמכים לחתום על התקשרויותיה. ועד העמותה מקיים כארבע ישיבות וועד בשנה.
 • ועדת הביקורת - פועלת בהתאם לתקנון העמותה ולהוראות החוק.

מוסדות בהתאם לתקנון העמותה

 • פורום מזכירי המחזורים - מורכב מנציג אחד לכל אחד מ 37 המחזורים שסיימו את לימודיהם במב"ל. מזכירי המחזורים מהווים גורם מקשר בין העמותה לבין בני מחזורם לצורך עדכון הדדי, עידוד הצטרפות וניהול הפעילות של מחזורם. פורום מזכירי המחזורים מתכנס כ 4 פעמים בשנה ומשמש כגורם מייעץ לועד המנהל באשר למדיניות העמותה ופעולותיה. כמו כן מרכז פורום מזכירי המחזורים ומפעיל את ועדות העמותה השונות.
 • ועדות העמותה – העמותה מפעילה ועדות שונות בהתאם למטרותיה, בהן חברים מקרב פורום מזכירי המחזורים, חברי הועד המנהל או חברים אחרים.
 • ועדת התקנון - הוקמה כועדת אד-הוק במטרה לעדכן את תקנון העמותה ולהתאימו לפעילות המתוכננת בעת הזו.
 • ועדת הבחירות - בהתאם לתקנון העמותה ימנה ועד העמותה את ועדת הבחירות ארבעה חודשים לפחות לפני מועד הבחירות, במטרה להכין ולנהל את בחירת מוסדות העמותה, אשר יתקיימו מידי שלוש שנים. ועדת הבחירות תמנה חמישה חברי עמותה שאינם עומדים לבחירה באותה מערכת בחירות.
 • ועדת תקשורת ומיתוג - מופקדת על מיתוג העמותה ופיתוח קשרי הפנים והחוץ שלה; במוקד פעילותה של הועדה איפיון, פיתוח, והפעלת אתר האינטרנט של העמותה תוך הסתייעות בחברה להקמת אתרים ואנשי יחסי ציבור ועיצוב.
 • ועדת פעילות - יוזמת, מתאמת ומפעילה את פעילות ההתנדבות החברתית של בוגרי העמותה.
 • ועדת הכנס השנתי - מתכננת ומארגנת הכנסים השנתיים של העמותה.
 • ועדת קשרי מב"ל-העמותה - ניסחה אמנת קשר בין שני הגופים שנחתמה בדצמבר 2010 ע"י יו'ר העמותה ומפקד מב"ל, ומתאמת קשרים אלה באופן שוטף.
 • צוותי החשיבה – העמותה תפעיל צוותי חשיבה בנושאים שעל סדר יומו החיוני של הבטחון הלאומי בישראל, במטרה לסייע למקבלי ההחלטות בתחומים בהם יש לבוגרי מב"ל פוטנציאל תרומה משמעותי. תחום פעילות זה יופעל בראשות יו"ר העמותה וישתתפו בו חברי העמותה ומומחים חיצוניים.

תפקידים בהתאם להחלטות מוסדות העמותה

 

 • יו"ר העמותה - בתום תקופת כהונתו של ד"ר תא"ל מיל. אפרים לפיד בחודש אוקטובר 2020 בחר הוועד המנהל את ס/יו"ר העמותה אל"מ מיל. יוסי מורגנשטרן כמ"מ היו"ר, עד לעריכתן של הבחירות הקרובות., במהלך שנת 2021. 
 • גזבר העמותה - מנהל את תקציב העמותה וביצועו; מנהל את כספי העמותה וחשבון הבנק שלה, תוך הסתייעות ברואה החשבון ובמנהל החשבונות של העמותה.

 • מזכיר העמותה - מרכז הפעילות המינהלית השוטפת של העמותה, לרבות ישיבות, דיונים, פנקס החברים, פרוטוקולים, קשר עם מוסדות חוץ וכיו'ב.

בחירות למוסדות העמותה

 

בהתאם לתקנון העמותה ועד העמותה הנוכחי נבחר בשנת 2018 . בחודש יוני 2021 מתוכננת בחירת ממלאי התפקידים לתקופה הבאה. את הבחירות מנהלת ועדת בחירות שמונתה לצורך זה בחודש ינואר 2021. חבריה ועדת הבחירות הם: יוסי פרי (יו"ר), מנחם עורי, עו"ד שמעון סגל, רפי הוידה, ועו"ד יוסי כץ.

לוח אירועים
רקפות
עבור לתוכן העמוד